کف پوش فرودگاه قطر

در سنگ های کف فرودگاه بین المللی قطر از تکنولوژی ما استفاده شده است.