✔️ کار تولیدی با 20 هزار دلار  ✔️ با 20 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 20 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 20 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 20 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 30 هزار دلار  ✔️ با 30 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 30 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 30 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 30 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 50 هزار دلار  ✔️ با 50 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 50 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 50 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 50 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 40 هزار دلار  ✔️ با 40 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 40 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 40 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 40 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 60 هزار دلار  ✔️ با 60 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 60 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 60 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 60 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 900 هزار دلار  ✔️ با 900 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 900 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 900 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 900 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 400 هزار دلار  ✔️ با 400 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 400 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 400 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 400 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 800 هزار دلار  ✔️ با 800 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 800 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 800 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 800 هزار دلار
✔️ راه اندازی خط تولید با 700 هزار دلار    ✔️ با 700 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 700 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 700 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 700 هزار دلار
✔️ کار تولیدی با 600 هزار دلار  ✔️ با 600 هزار دلار چه کاری می توان انجام داد ؟  ✔️ سرمایه گذاری با 600 هزار دلار   ✔️  درآمد خوب با 600 هزار دلار  ✔️ احداث خط تولید با 600 هزار دلار