بذر گیاه کینوا ✔️ مضرات مصرف کینوا ✔️ هزینه کاشت کینوا ✔️ کاشت گیاه کینوا در ایران ✔️ مشکلات کاشت کینوا

بذر گیاه کینوا، دانه ای که در ناشناختگی بازار مصرف در حال نابودی است!

بذر گیاه کینـوا بـه منظور تولیـد دانـه کشـت مـی شـود و یـک سـاله اسـت.

از بـرگ هـای جـوان آن بـه صـورت سـبزی تـازه یـا پختـه اسـتفاده مـی شـود.

اهمیـت غذایـی کینـوا بـه دلیـل ترکیـب کامـل اسـیدآمینه، کلسـیم، فسـفر وِ آهـن فـراوان و سـدیم کـم اسـت.

پروتئیـن بذر گیاه کینـوا از نظـر کّمـی و کیفـی بهتـر از دانـه غلـات متـداول اسـت.

و تعـادل اسـید آمینـه مطلـوب تـری بـرای تغذیـه انســان و دام نســبت بــه گنــدم دارد.

برای وارد شدن به و موفق شدن در زمینه کشت بذر گیاه کینوا باید بسیار با حوصله و دارای سرمایه بالای اولیه باشید.

همچنین در صورتی که به فوت و فن بازاریابی مسلط نیستید باید بگویم به کشت این گیاه اصلا فکر هم نکنید.

در ادامه با هم به اصلی ترین معایب کشت بذر گیاه کینوا میپردازیم.

بذر گیاه کینوا ✔️ مضرات مصرف کینوا ✔️ هزینه کاشت کینوا ✔️ کاشت گیاه کینوا در ایران ✔️ مشکلات کاشت کینوا

بذر گیاه کینوا ✔️ مضرات مصرف کینوا ✔️ هزینه کاشت کینوا ✔️ کاشت گیاه کینوا در ایران ✔️ مشکلات کاشت کینوا

1) فروش بذر گیاه کینوا

مهمترین مشکل این محصول نداشتن بازار مصرف است.

مهمترین دلیل نداشتن بازار مصرف، عدم فرهنگ سازی در این زمینه برای مردم می باشد.

که موجب شده است بذر گیاه کینوا بازار اقتصادی خوبی نداشته باشد.

به رغم تولید توسط کشاورز، محصول نهایی روی دستش می ماند.

در نتیجه شما برای به فروش رساندن محصولاتتان باید یک بازاریاب بسیار قوی باشید.

2) عمده مشکلات کاشت گیاه کینوا در ایران

زمین: پیدا کردن خـاک مطلـوب برای این گیـاه یکی از مشکلات اصلی می باشد.

به این علت که بذر گیاه کینوا در خاک های شنی رشد خوبی دارد.

آفات: آفـات زیـادی همچـون کـرم بـرگ خـوار، کناکنـا، لوپـر، کـرم طوقـدار و… بـهکینـوا حملـه مـی کننـد و موجـب 40 درصـد خسـارت مـی شـوند.

بیماری: از جملـه بیمـاری هـای مختلـف کینـوا مـی تـوان به سـفیدک، مـرگ گیاهچـه، بالیـت، موزاییـک و… را نـام بـرد.

که باعث میشود برگهای گیاه کینوا زرد و خشک بشوند.

شما برای اینکه در برابر از بین رفتن محصولتان جلوگیری کنید، باید هزینه های گزافی را برای سم پاشی و آفت کشی در نظر بگیرید.

3) کمبود همیشگی تجهیزات برای فرآوری کینوا

کمبود امکانات و تجهیزات جهت کاشت بذر گیاه کینوا در ایران باعث شده هزینه کاشت کینوا غیرمعمول باشد.

که نیازمند توجه دولت به صورت ویژه می باشد.

فرآوری این گیاه تخصصی می باشد.

کشاورزان و تولیدکنندگان نیازمند واردات دستگاه ها و تجهیزات از طرف دولت می باشند.

4) مضرات مصرف بذر گیاه کینوا :

بذر گیاه کینوا پوسته ای به نام ساپونین دارد که بسیار نفاخ می باشد.

و مصرف آن برای کسانی که دچار بیماری های گوارشی هستند اصلا مناسب نیست.

از این رو دانه کینوا باید فرآوری شود.

بذر گیاه کینوا ✔️ مضرات مصرف کینوا ✔️ هزینه کاشت کینوا ✔️ کاشت گیاه کینوا در ایران ✔️ مشکلات کاشت کینوا

بذر گیاه کینوا ✔️ مضرات مصرف کینوا ✔️ هزینه کاشت کینوا ✔️ کاشت گیاه کینوا در ایران ✔️ مشکلات کاشت کینوا

نتیجه گیری:

به طور کلی کشت انواع گیاهان بسیار پر زحمت است. از آنجایی که با توجه به انواع تحریم ها و نبود امکانات و عدم حمایت دولت این موضوع را حادتر می کند.

در نهایت شمایید که باید تصمیم بگیرید حتی با وجود محصول و به بار نشستن محصولتان، آیا می توانید بازار فروش مناسبی را برایش پیدا کنید؟

پیشنهاد کار تولیدی که پردرآمدتر از کشت کینوا هستند!

در این مطلب تمامی حقایقی که در مورد کاشت گیاه کینوا نیاز بود گفته شود، شرح داده شد.

شرکت سارگن استون با تجربه سالیانه در خصوص معرفی خطوط تولیدی به شما این فرصت را می دهد که از سرمایه خود در جای مناسب تری استفاده کنید.

این خطوط تولیدی با جذابیت و زحمت بسیار کمی که دارد شما را در مدت کوتاهی به بالاترین سود می رساند و ضمن اینکه دیگر نگران مدیریت سرمایه خود نخواهید بود.

با مشاورین سارگن استون تماس بگیرید تا به طور دقیق تر با خطوط تولیدی آشنا شوید و نسبت به سرمایه خود یکی از این خطوط تولیدی را انتخاب کرده و کسب و کار خود را شروع کنید.

انواع خط تولید شرکت سارگن استون

 1. خط تولید ویلا و سوله پیش ساخته
 2. خط تولید سنگ گیوتینی و سنگ قیچی و سنگ جوشقان
 3. خط تولید سنگ نورانی و سنگ شبرنگ
 4. خط تولید نرده سنگی و صراحی سنگی و اشکال حجمی
 5. خط تولید سنگ جواهراتی و درمانی
 6. خط تولید سنگ قله و سنگ کوپ
 7. خط تولید سنگ ساب خور
 8. خط تولید دایموندگلس، وودگلس و جواهرات رزینی
 9. خط تولید سنگ طرح گل
 10. خط تولید سنگ اسلب نورانی
 11. خط تولید سنگ آنتیک و ابزار
 12. خط تولید سنگ مصنوعی پلیمری و سمنت پلاست