سرمایه گذاری با 600 میلیون تومان در سال 1403
سرمایه گذاری با 400 میلیون تومان در سال 1403
سرمایه گذاری با 300 میلیون تومان در سال 1403
سرمایه گذاری با 200 میلیون تومان در سال 1403
سرمایه گذاری با 100 میلیون تومان در سال 1403
شرایط تاسیس آموزشگاه علوم رایانه
افزایش استفاده از سنگ در مصارف تزئینی
تجدید مصرف و بازیافت سنگ‌ها ✔️ تجدید مصرف سنگ‌ها ✔️ بازیافت مواد معدنی ✔️ حفظ منابع معدنی ✔️ کاهش هدررفت منابع معدنی