راه اندازی کارگاه صنایع چوبی
راه اندازی خط تولید لوستر
راه اندازی کارگاه تاکسیدرمی مصنوعی
راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی و نوشابه گازدار
خط تولید کفش
خط تولید دستمال کاغذی
راه اندازی کارگاه چرم دوزی
خط تولید البسه بیمارستانی
راه اندازی خط تولید پوشاک
راه اندازی خط تولید ملامین