راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی و نوشابه گازدار
خط تولید کفش